Historie

Výuka disciplín technických zařízení budov (TZB) se na tehdejší České vysoké škole technické v Brně, fakultě inženýrského stavitelství datuje od roku 1935. V rámci výuky pozemního stavitelství zajišťoval výuku profesí instalací a vytápění honorovaný Ing. Alexander Grimm, jenž od roku 1946 už jako habilitovaný docent pro obor vytápění a vzduchotechniku zabezpečoval přednášky ve všech profesí TZB.

V roce 1956 vzniká Vysoké učení technické (VUT) v Brně. Na fakultě architektury a pozemního stavitelství vzniká katedra TZB a výroby staveb. V té době v oboru TZB působí Ing. Arch. Václav Sládek, Ing. Miroslav Mičánek a od roku 1959 nastupuje Ing. Jaroslav Fiala. Od roku 1960 se stala z katedry TZB a výroby staveb katedra výroby staveb (VS) a obor TZB tak dostal jen charakter „pracoviště“. O 10 let později bylo pracoviště TZB přeřazeno na katedru konstrukcí pozemních staveb, kde zůstalo až do doby vzniku samostatné katedry TZB.

Zásluhu o postupné rozšiřování a prohlubování výuky všech disciplín TZB má kolektiv spolupracovníků ve složení doc. Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Jiří Cihlář a Ing. Jaroslav Fiala. Vypracovali vysokoškolská skripta a řadu učebních pomůcek pro přednášky, semináře a cvičení, které byly využívány i na sesterských katedrách TZB v Praze a v Bratislavě. Úroveň poznatků, které studenti mohli během svého studia získat, podstatně nabývala na kvalitě i kvantitě a dokazovali to zájmem o obhajobu diplomových prací v profesích zdravotní technika, vytápění a vzduchotechnika.

Samostatná katedra technických zařízení budov vznikla v roce 1981. Prvním vedoucím nově stanoveného ústavu se stal doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc. habilitovaný pro obor technická zařízení budov. Nosnou činností katedry se stala vědecká činnost, zaměřená na problematiku úspor primárních energií při realizaci a provozu staveb, na inovaci soustav TZB aj. V oblasti pedagogické činnosti se katedra zaměřila na aktuální témata související s tvorbou interního mikroklimatu budov soustavami TZB s cílem optimalizace energetických potřeb. Pod vedením doc. Ing. J. Cihláře, CSc. výuku zajišťoval kolektiv působících pedagogů ve složení doc. Ing. Kobza, Ing. J. Fiala, CSc., Ing. G. Gebauer, Ing. D. Wicherková a Ing. J. Hirš.

V letech 1997 do 1999 vykonával funkci vedoucího ústavu TZB Ing. Karel Čupr, CSc., který v letech 2000 – 2002 zastával funkci proděkana. Od března 2000 zastává funkci vedoucího ústavu TZB doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., jenž od roku 2006 současně zastává funkci proděkana FAST. Za jeho působení došlo k výraznému omlazení a rozšíření pracovního kolektivu.

S rozvojem výpočetní techniky a přístrojového vybavení ústavu se vědecká činnost prohloubila do úrovně komplexní teoretické a experimentální analýzy. Výstupem tohoto přístupu je zejména energetická diagnostika sledující aktuální stav a tvorbu interního mikroklimatu budov, jejich energetickou náročnost, prognózu tepelných stavů, úspor energií a energetické audity. Svou pozornost ústav věnuje také matematickému modelování a problematice proudění tekutin, v jejíž oblasti dosahuje v mezinárodním měřítku významných výsledků.